logo4

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Złotoryi

Twój partner w biznesie

  • Jesteśmy dla Ciebie

Aktualności

Połączenie Spółek

W dniu 12.06.2024 roku odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi, podczas którego zostały podjęte wszystkie uchwały wynikające z przyjętego przez sąd „Planu Połączenia Poprzez Przejęcie” dot. procesu połączenia Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze (Spółka przejmująca) z Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi (Spółka przejmowana).

Plan połączenia Spółek poprzez przejęcie

Zarząd Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi na podstawie Art. 235 § 1 oraz Art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 12 czerwca 2024 r. na godzinę 900 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w Działdowie, przy ul. Wł. Jagiełły 17 (I piętro), którego przedmiotem będzie połączenie spółek Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze poprzez przejęcie Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi.

Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych informujemy, że zatwierdzony w dniu 07.09.2023, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Planu Połączenia z dnia 05.06.2023 r. został ogłoszony publicznie z dniem 07.05.2024 r. poprzez umieszczenie na stronach internetowych łączących się spółek tj.: www.fpkjg.pl oraz www.fpkz.pl.


Dokumentacja >>

Potwierdzenie PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdza, że Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Złotoryi jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 4 i art. 450 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.

Zobacz dokument >>

Lista Funduszy Poręczeniowych wspartych przez PARP, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Kapitał poręczeniowy

Na podstawie danych finansowych Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z  o. o. w Jeleniej Górze oraz spółki zależnej tj. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi łączny kapitał poręczeniowy po trzech kwartałach 2021 r. wynosi:  11.586.953,85 zł w tym:

  1. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z  o. o. w Jeleniej Górze 7.368.953,85 zł,
  2. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi 4.218.000,00 zł.
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok